Tashmë besoj se gjithkush që posedon pak kulturë fetare islame, është në dijeni se në aplikimin praktik të Islamit, aktualisht, brenda Ehli Sunetit, gjejmë katër shkolla të mirëfillta juridike dhe një rrymë të re pak më tepër se dy shekullore...
... lexo të plotë .....

Personaliteti i pejgamberit Muhammed a.s. është tejet kompleks, i gjallë dhe vështirë i pjesëzueshëm në pikëpamje apo aspekte të caktuara. Çdonjëri aspekt i jetës së tij është shembull dhe i pacenueshëm. Megjithëkëtë fakt, për hir të perceptimit më...
... lexo të plotë .....

Ja disa gënjeshtra dhe disa fakte rreth kësaj teme: Gënjeshtra e parë: Pejgamberi alejhis-selam asnjëherë nuk e ka festuar ditëlindjen e tij! Fakt: Pejgamberi alejhis-selam ka manifestuar lindjen e tij duke agjëruar në ditën kur u lind, (Sahih...
... lexo të plotë .....

"Sufizmi i vërtetë natën transformon zemrën kurse ditën transformon botën". Përmes këtyre fjalëve, Tarik Ramadan ka ndërmend ti bie shkurt mashtrimit historik sipas të cilit Sufizmi nuk është i përfshirë në çështjet e botës. Në një konferencë të...
... lexo të plotë .....

Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhamed ibn Sabik Ed-Din, njohur si Xhelaludin Sujuti (Zoti e mëshiroftë) lindi në vitin 849 p.h. 1445. Ai ishte një muxhtehid Shafi'i, imam, mufesir, sufi, muhadith, njohës i shkëlqyer i haditheve (hafiz) dhe...
... lexo të plotë .....

Mirë se vjen..., (U dërgua t'na mësonte, se vetëm me dituri e përparim njeriu mund të arrijë deri në gradat më të larta...). "Qoftë Salati Zotit mbi te pa pushuë, Lutna Zotit për partij me na pranuë, edhe qoftë mëshir mbi familjen e atij, Shpirt...
... lexo të plotë .....

Transmetohet nga Muaviu se Pejgamberi a.s. i Zotit doli në hallkën e shokëve të tij dhe iu tha: "Për ç'arsye jeni takuar? Ata kanë thënë: Jemi tubuar ta përmendim Allahun dhe t'i falënderohemi që na ka dhuruar islamin: Ka thënë: Më erdhi Xhibrili dhe...
... lexo të plotë .....

Taklidi ishte i përhapur gjatë epokës sahabiane. Ata sahabë që nuk ishin të aftë për ixhtihad, iu referoheshin atyre që ishin dijetarë. Nga disa qarqe është argumentuar se Taklidi në vete ngërthen një padijeni (ose injorancë) që është kundër...
... lexo të plotë .....

Në gjendjen në të cilën ne jetojmë sot, në qoftë se njeriu nuk i drejtohet ndjekjes së një medhhebi të caktuar, atëherë ai do të marrë fetva nga çdo imam qëllimkeq i cili gjykon sipas dëshirës së dëkujt. P.sh.: merr abdes, pastaj i del gjak nga një...
... lexo të plotë .....

Nuk është e udhës vetëm nëse dikush dyshon në këtë e thotë: Kijasi në shkencën e fikhut është i panevojshëm, pasi që me këtë bën një konstatim të gabuar. Vendimi i muxhtehidit në këtë çështje është paragjykim e jo bindje, kurse Kur'ani Famëlartë në...
... lexo të plotë .....

Mevludi është ode heroike me elemente të poemës që i kushtohet jetës së Muhammedit a.s.. Këtu përshkruhet jeta e tij duke filluar nga lindja deri në vdekje. ZakonisHt quhet Mevlid, përkatësisht Mevlud dhe në letërsinë islame do të thotë Lindja e...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...