Një kohë të gjatë vazhdon të trazohet pluhuri rreth Mevludit, bën apo nuk bën, është risi apo nuk është risi, bëhet mëkat me këndimin e tij apo nuk bëhet, etj. etj., kjo çështje sidomos nxitet dhe sforcohet nga jomedhhebistët.. Shkrimi është i...
... lexo të plotë .....

Një prej shkaqeve që ka ndikuar të urrehet këndimi i Mevludit është edhe aspekti i tij revulucionar. Karakteri social i misionit të Mevludit ka bërë që shumë qarqe ideologjike, politike e shoqërore të jenë të shqetësuar sa i përket stabilitetit dhe...
... lexo të plotë .....

Ehlu's-Sunneti kanë thënë: Është e domosdoshme që njerëzit (muslimanët) të kenë një imam (prijës), i cili do të ruaj interesin e përgithshëm të tyre. Për këtë çështje ekziston konsensusi i sahabëve, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë ata. Pas...
... lexo të plotë .....

Prej çështjeve, për të cilën kanë diskutuar dijetarët islamë, është çështja e të besuarit me imitim. Ekziston një pjesë e caktuar e muslimanëve, të cilët bazat e besimit islam i kanë arritur nëpërmjet imitimit, e jo nëpërmjet soditjes dhe leximit. Kjo...
... lexo të plotë .....

Ilm'ul-kelami si shkencë më e specializuar teorike, brenda shkencës së akaidit në përgjithësi, zë një vend të rëndësishëm në mesin e shkencave islame, madje dhe vendin prijës, sepse shkencat e tjera fetare bazohen në të. Pa dëshmuar dhe provuar...
... lexo të plotë .....

Pejgamberi s.a.v.s. e ka festuar ditën e tij të lindjes. Në një hadith të transmetuar nga Enesi (r.a.), në Sunenin e Imam Bejhekiut, (vëll. 9, fq. 300, nr. 43), tregohet që Pejgamberi s.a.v.s. i bëri kurbanë disa kafshë dhe kreu akikën për...
... lexo të plotë .....

Në fenë islame janë dy festa: festa e fiter bajramit dhe festa e kurban bajramit, ndërsa sa u përket festimeve të ditëve dhe datave të ndryshme historike si p.sh. festimi i ditëlindjes së Pejgamberit a.s. është vepër e lejuar por nuk është i...
... lexo të plotë .....

"Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për të gjithë njerëzit, myzhdedhënës dhe tërheqës i vërejtjes, por shumica e njerëzve nuk e dinë", (Es-Sebe', 28). "E Ne të dërguam ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat", (Enbija, 107). "O ti...
... lexo të plotë .....

Qëllimi parësor i tesavufit është arritja e besimit sipas Ehli Sunnetit dhe përqendrimi në sheriat. Synimi i tesavufit është që të sigurohet imani sunnetik, i cili është i qëndrueshëm dhe i fuqishëm (në bindje, sh.p.), dhe tek i cili nuk mund të...
... lexo të plotë .....

Shumë njerëz pëlqejnë të klasifikohen në aradhat e rrugës së drejtë - ehli sunneh vel xhema'a, mirëpo shtrohet pyetja, vallë a dinë ata ta dallojnë rrugën e drejtë nga sektet e shumta që po paraqiten për çdo ditë? Synimi i këtij shkrimi është t'i...
... lexo të plotë .....

Pyetja qe tani na parashtrohet eshte, "pse dikush duhet te ndjek nje Imam"? Kjo mund te pergjigjet duke lansuar kontra-pyetje: "A i njeh te gjitha normat e llojllojshme te fese? A je ne gjejnde ta nxjerish dhe percaktosh prejardhjen e normave qe kan te...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...