Ehlu's-Sunneti kanë thënë: Është e domosdoshme që njerëzit (muslimanët) të kenë një imam (prijës), i cili do të ruaj interesin e përgithshëm të tyre. Për këtë çështje ekziston konsensusi i sahabëve, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë ata. Pas...
... lexo të plotë .....

Prej çështjeve, për të cilën kanë diskutuar dijetarët islamë, është çështja e të besuarit me imitim. Ekziston një pjesë e caktuar e muslimanëve, të cilët bazat e besimit islam i kanë arritur nëpërmjet imitimit, e jo nëpërmjet soditjes dhe leximit. Kjo...
... lexo të plotë .....

Ilm'ul-kelami si shkencë më e specializuar teorike, brenda shkencës së akaidit në përgjithësi, zë një vend të rëndësishëm në mesin e shkencave islame, madje dhe vendin prijës, sepse shkencat e tjera fetare bazohen në të. Pa dëshmuar dhe provuar...
... lexo të plotë .....

Pejgamberi s.a.v.s. e ka festuar ditën e tij të lindjes. Në një hadith të transmetuar nga Enesi (r.a.), në Sunenin e Imam Bejhekiut, (vëll. 9, fq. 300, nr. 43), tregohet që Pejgamberi s.a.v.s. i bëri kurbanë disa kafshë dhe kreu akikën për...
... lexo të plotë .....

Në fenë islame janë dy festa: festa e fiter bajramit dhe festa e kurban bajramit, ndërsa sa u përket festimeve të ditëve dhe datave të ndryshme historike si p.sh. festimi i ditëlindjes së Pejgamberit a.s. është vepër e lejuar por nuk është i...
... lexo të plotë .....

"Ne nuk të dërguam ty ndryshe vetëm se për të gjithë njerëzit, myzhdedhënës dhe tërheqës i vërejtjes, por shumica e njerëzve nuk e dinë", (Es-Sebe', 28). "E Ne të dërguam ty (Muhammed) vetëm si mëshirë për të gjitha krijesat", (Enbija, 107). "O ti...
... lexo të plotë .....

Qëllimi parësor i tesavufit është arritja e besimit sipas Ehli Sunnetit dhe përqendrimi në sheriat. Synimi i tesavufit është që të sigurohet imani sunnetik, i cili është i qëndrueshëm dhe i fuqishëm (në bindje, sh.p.), dhe tek i cili nuk mund të...
... lexo të plotë .....

Shumë njerëz pëlqejnë të klasifikohen në aradhat e rrugës së drejtë - ehli sunneh vel xhema'a, mirëpo shtrohet pyetja, vallë a dinë ata ta dallojnë rrugën e drejtë nga sektet e shumta që po paraqiten për çdo ditë? Synimi i këtij shkrimi është t'i...
... lexo të plotë .....

Pyetja qe tani na parashtrohet eshte, "pse dikush duhet te ndjek nje Imam"? Kjo mund te pergjigjet duke lansuar kontra-pyetje: "A i njeh te gjitha normat e llojllojshme te fese? A je ne gjejnde ta nxjerish dhe percaktosh prejardhjen e normave qe kan te...
... lexo të plotë .....

Falenderimi dhe adhurimi i takojne vetem All-llahut xh.sh., Krijuesit te gjithesise, i Cili i dergoi njerezimit ne periudha te ndryshme pejgambere qe treguan rrugen e shpetimit per kete dhe per jeten tjeter. Muhammedi a.s. ishte, eshte dhe do te...
... lexo të plotë .....

L I N D I - Mëshira e Gjithësisë - Mëshira e Njerëzisë. Në çastet më të errëta të historisë, në Hixhaz, në qytetin Meke t'Arabisë, lindi Mëshira e Gjithësisë - Mëshira e Njerëzisë. Kush lindi sot? Lindi sot krijesa më e dashur e t'Madhit Zot. Lindi më i...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...