Është e vërtetë se të gjithë njerëzit nuk janë në një nivel të diturisë, prandaj ka nevojë që njerëzit të cilët nuk janë të thelluar në dituri, të ndjekin ata të cilët kanë studiuar rreth fesë, pasi ata më mirë i kuptojnë tekstet fetare, pasi edhe...
... lexo të plotë .....

Çështja e kelamit është e gjerë dhe përfshin shumë tema. Në pajtim me këtë, përgjigjja ortodokse (besimdrejte) për kelamin është e ngarkuar dhe diversitive. Që të përqendrohemi në vetë thelbin e përgjigjes ortodokse, metodologjinë dhe synimet e...
... lexo të plotë .....

Falënderimi dhe adhurimi i takojnë vetëm All-llahut xh.sh., Krijuesit të gjithësisë, i Cili i dërgoi njerëzimit në periudha të ndryshme pejgamberë që treguan rrugën e shpëtimit për këtë dhe për jetën tjetër. Muhammedi a.s. ishte, është dhe do të...
... lexo të plotë .....

Të bësh tobe pas çdo mëkati, qoftë i madh qoftë i vogël. Teube do të thotë të pendohesh për punën dhe sjelljen e keqe, të largohesh nga ajo, të vendosësh të mos e përsëritësh me atë gjë. N.q.s. ai mëkat ka lidhje me persona të tjerë, t'u jepet...
... lexo të plotë .....

Kjo ese e shkurtër përpiqet të hedhë dritë mbi mënyrat se si shkrimi i shenjtë, intelekti dhe zemra, të cilat përbëjnë tre prej formave më të rëndësishme të arritjes së njohjes së saktë në Islam, e manifestojnë veten e tyre në disiplinat përkatëse të fikhut,...
... lexo të plotë .....

Në çështjet e bindjes, janë dy shkolla: - Shkolla maturidite, e themeluar nga Imam Maturidiu, dhe - Shkolla esh'arite, e themeluar nga Imam Esh'ariu. Edhe pse këto dy shkolla në esencë janë një, megjithatë ndahen në thuajse dyzet çështje. Mirëpo,...
... lexo të plotë .....

Taklidi tek secili nivel ka rregulla të ndryshme. Mosbërja dallim ndërmjet niveleve të ndryshme mund të çojë deri tek idetë e gabuara. Idetë e gabuara lidhur me taklidin janë zhvilluar pikërisht nga mosbërja dallim në mes këtyre niveleve ose nga...
... lexo të plotë .....

Ibadetet e kryera bashkërisht (në xhemat), e këtu bën pjesë edhe dhikri, janë më të mira se ibadetet e kryera individualisht, ngase në xhemat zemrat (e njerëzve të devotshëm) takohen, ndihmohen dhe i dalin në ndihmë njëra tjetrës, zemrat e dobëta...
... lexo të plotë .....

Çdo i interesuar me të drejtë do të pyeste: cilat janë temat me të cilat preokupohet shkenca e ilm'ul-kelamit? Edhe pse në shikim të parë mund të duket përgjigjja e lehtë, prapë se prapë çështja është e ndërlikuar dhe varet nga shumë faktorë...
... lexo të plotë .....

Doktrina e ndërmjetësimit (shefa'atit) është ndër çështjet me rëndësi në besimin islam. Këtë rëndësi ndërmjetësimi e ka në Kur'an dhe në Hadith, por edhe në veprat dhe diskutimet e dijetarëve të mëdhenj klasikë e bashkëkohorë muslimanë. Nëse do t'i...
... lexo të plotë .....

Faleminderimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh.. Krijuesit të gjithësisë dhe gjithë asaj që na rethon, Furnizesit, Mirbajtësit të të gjitha gjallëresave, dhe mbi të gjitha, Krijuesit të njeriut në formën më të bukur, duke e dalluar nga të gjitha...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...