Doktrina e ndërmjetësimit (shefa'atit) është ndër çështjet me rëndësi në besimin islam. Këtë rëndësi ndërmjetësimi e ka në Kur'an dhe në Hadith, por edhe në veprat dhe diskutimet e dijetarëve të mëdhenj klasikë e bashkëkohorë muslimanë. Nëse do t'i...
... lexo të plotë .....

Faleminderimet i takojnë vetëm Allahut xh.sh.. Krijuesit të gjithësisë dhe gjithë asaj që na rethon, Furnizesit, Mirbajtësit të të gjitha gjallëresave, dhe mbi të gjitha, Krijuesit të njeriut në formën më të bukur, duke e dalluar nga të gjitha...
... lexo të plotë .....

Bota ishte zhytur në një errësirë të thellë, në një injorancë të pa parë ndonjë herë. Njerëzit ishin egërsuar në vend që të jetonin si njerëz kishin filluar të jetonin si kafshët, hanin njëri-tjetrin për arsye pasurie apo mendjemadhësie. Nderi...
... lexo të plotë .....

Bota ishte zhytur në një errësirë të thellë, në një injorancë të pa parë ndonjë herë. Njerëzit ishin egërsuar në vend që të jetonin si njerëz kishin filluar të jetonin si kafshët, hanin njëri-tjetrin për arsye pasurie apo mendjemadhësie. Nderi...
... lexo të plotë .....

Sidoqoftë, sa herë që vjen 12 rebiul evveli, i cili shënon ditëlindjen e të Dërguarit të Allahut - Muhamedit a.s., myslimanët anekënd botës, pra edhe në viset tona, shënojnë ditëlindjen e Muhamedit a.s., duke organizuar manifestime dhe gazmende të...
... lexo të plotë .....

Tokën e kishte shndritur drita e Zotit me ardhjen e njeriut të parë Ademit dhe gruas së tij Havvas, me detyrën që të jenë bartësit e porosisë dhe ligjit të Tij të lartësuar. Ajo dritë u përcoll larg e më larg, nëpër shekuj dhe epoka. Nganjëherë ajo...
... lexo të plotë .....

Nga sa u tha, "Ehlus-sunneti vel-xhemmaati" përbëhet prej dy grupeve kryesore: simpatizuesve të Ebi Hasan El-Esh'ariut dhe simpatizuesve të Ebi Mensur El-Maturidiut. Dijetari i njohur Kemalud-din Ahmed El-Bejadij në librin e tij "Isharatul-meram...
... lexo të plotë .....

Kur'ani në esencë është dokument religjioz dhe etik, që synon cakun praktik të krijimit të shoqërisë të mirë moralisht dhe të drejtë, të përbërë nga njerëz të ndershëm fetarë, me vetëdije të zjarrtë e të gjallë për Zotin, i cili urdhëron të...
... lexo të plotë .....

Nuk ka dyshim se medh-hebet apo shkollat juridike nuk kanë ekzistuar në kohën e Pejgamberit a.s. dhe as në kohën e sahabëve, sepse besimtarët në atë kohë për cdo çështje apo mesele i drejtoheshin vet Resulullahit, e pas vdekjes së Tij sahabëve...
... lexo të plotë .....

ashuria, respekti dhe përkushtimi ndaj Allahut Fuqiplotë, të dërguarit të Tij dhe Islamit, janë motive të mjaftueshme që në mesin e myslimanëve në përgjithësi, e në trevat tona në veçanti të formohet një traditë për të bërë parapërgatitjet...
... lexo të plotë .....

Në çdo kohë dhe te gjithë popujt edukata ka të bëjë në radhë të parë me brezin e ri. Shoqëria mund të shkojë përpara në qoftë se brezi i rritur ndihmon në përgatitjen e pasardhësve të vet, në qoftë se i transmeton brezit të ri përvojën në kulturë, traditë,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...