Të nderuar të pranishëm! Tema për të cilën po diskutojmë, është një temë që ka jo vetëm peshë dhe rëndësi të veçantë për myslimanët, porse me vete bartë edhe një dozë të fuqishme të ndjeshmërisë së saj, sepse krahas faktit se është...
... lexo të plotë .....

Bismi'l-lahi'rr-rrahmani'rr-rrahim, Me emër të Zotit bëmirës e mëshirues. Allah emnin ta përmendim pa ia nda, Me nisë punën me të gjithkush borxh e ka. Gjithsa punë që niset vetëm për hajrat, Emni Zotit ka me i dhënë shumë bereqat. Emnin Allah n'të...
... lexo të plotë .....

Në fakt, leja qëndron në ndjekjen e disave dijetarëve në nivel të Muxhtehidit. Ndodh që njeriu t'i kthehet një shejhu, ta takojë e ta konsulltojë atë në ndonjë çështje të lexuar nga një transmetim prej transmetimeve, pastaj në një kohë tjetër i...
... lexo të plotë .....

Në komentimin e tij të Ihja Ulum id-Dinit të Imam el-Gazaliut, el-Hafidh Murteda ez-Zebidi el-Hanefij (vd. 1205 h.) thotë që Ehli Suneti dhe Xhemati janë Esh'arijtë dhe Maturidijtë: "Kur termi Ehl el-Sunneh we'l Xhema'a përmendet, atëherë ajo që...
... lexo të plotë .....

Nëse me vëmendje përcjellim rrjedhën e thirrjes islame, vërejmë se kohëve të fundit gjithnjë e më shumë me ose pa vetëdije po paraqitet një fenomen shumë i çuditshëm që pa mëshirshëm po e kaplon shoqërinë tonë, si një mjegull e zezë që pengon...
... lexo të plotë .....

Shkenca e ilm'ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur'anin, se a është Fjalë e Zotit, si rezultat i perceptimit të Islamit nga brenda, por edhe nga jashtë, në kontakt me...
... lexo të plotë .....

Çka është mevludi: Mevludi është një eveniment gëzimi në të cilën tubohen muslimanët që të falenderojnë Allahun xh.sh. për dërgimin e Profetit të Tij, Muhamedin (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të). Muslimanët përkujtojnë këtë ngjarje në...
... lexo të plotë .....

Ekzistojnë tre lloje të Tubimeve me rastin e Mevludit dhe për sejcilin ka rregulla të posaçme. Lloji i parë i tubimeve është ai i cili nuk përmban asnjë nga ndalesat e njohura (kujud). Por, që nuk përmbajnë as kufizime të lejuara (mubah) e as...
... lexo të plotë .....

Zoti i Madhëruar në zbritjen e Tij të fundit thotë : "O ju që besuat, binduni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju", (Kur'an, En Nisa:59). Raporti i komuniteti (xhematit mysliman) ndaj imamit duhet të jetë si raporti i...
... lexo të plotë .....

Kelam apo ilm'ul-kelam = shkenca e kelamit, është emërtim i asaj diturie të Islamit e cila zakonisht quhet si "teologji spekulative". Tekstualisht, kelam do të thotë "të folur, bisedë apo fjalë", jetekel-lem fi domethënë të bisedohet apo të...
... lexo të plotë .....

Qëllimi kryesor i këtij libri është të siguroj një diskutim të hollësishëm mbi ato aspekte të lutjes myslimane të cilat janë subjekt i dallimeve në mendim në "katër shkollat e ligjit islam" (medhhebe), duke i kushtuar një vëmendje të veçantë...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...