Islami është si një kala, a kështjellë, e mbrojtur vazhdimisht prej rojtarëve të armatosur, brenda mure të saj të trashë e të padepërtueshëm, përpos një portë të vetme të mbrojtur mirë, dhe një urë lëvizëse qe hapet mbi një hendek disa metra të...
... lexo të plotë .....

Fjala medhheb është fjalë me prejardhje arabe që nënkupton "të nisesh", apo "të marrësh një udhë" dhe i referohet zgjedhjes së një muxhtehidi lidhur me një numër mundësish interpretuese, ku për çështje të caktuara nxirret ligji i Allahut nga...
... lexo të plotë .....

Të nderuar të pranishëm! Tema për të cilën po diskutojmë, është një temë që ka jo vetëm peshë dhe rëndësi të veçantë për myslimanët, porse me vete bartë edhe një dozë të fuqishme të ndjeshmërisë së saj, sepse krahas faktit se është...
... lexo të plotë .....

Bismi'l-lahi'rr-rrahmani'rr-rrahim, Me emër të Zotit bëmirës e mëshirues. Allah emnin ta përmendim pa ia nda, Me nisë punën me të gjithkush borxh e ka. Gjithsa punë që niset vetëm për hajrat, Emni Zotit ka me i dhënë shumë bereqat. Emnin Allah n'të...
... lexo të plotë .....

Në fakt, leja qëndron në ndjekjen e disave dijetarëve në nivel të Muxhtehidit. Ndodh që njeriu t'i kthehet një shejhu, ta takojë e ta konsulltojë atë në ndonjë çështje të lexuar nga një transmetim prej transmetimeve, pastaj në një kohë tjetër i...
... lexo të plotë .....

Në komentimin e tij të Ihja Ulum id-Dinit të Imam el-Gazaliut, el-Hafidh Murteda ez-Zebidi el-Hanefij (vd. 1205 h.) thotë që Ehli Suneti dhe Xhemati janë Esh'arijtë dhe Maturidijtë: "Kur termi Ehl el-Sunneh we'l Xhema'a përmendet, atëherë ajo që...
... lexo të plotë .....

Nëse me vëmendje përcjellim rrjedhën e thirrjes islame, vërejmë se kohëve të fundit gjithnjë e më shumë me ose pa vetëdije po paraqitet një fenomen shumë i çuditshëm që pa mëshirshëm po e kaplon shoqërinë tonë, si një mjegull e zezë që pengon...
... lexo të plotë .....

Shkenca e ilm'ul-kelamit është dituri origjinale islame, e cila doli si rezultat i zhvillimit të diskutimeve që kishin të bënin me Kur'anin, se a është Fjalë e Zotit, si rezultat i perceptimit të Islamit nga brenda, por edhe nga jashtë, në kontakt me...
... lexo të plotë .....

Çka është mevludi: Mevludi është një eveniment gëzimi në të cilën tubohen muslimanët që të falenderojnë Allahun xh.sh. për dërgimin e Profetit të Tij, Muhamedin (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të). Muslimanët përkujtojnë këtë ngjarje në...
... lexo të plotë .....

Ekzistojnë tre lloje të Tubimeve me rastin e Mevludit dhe për sejcilin ka rregulla të posaçme. Lloji i parë i tubimeve është ai i cili nuk përmban asnjë nga ndalesat e njohura (kujud). Por, që nuk përmbajnë as kufizime të lejuara (mubah) e as...
... lexo të plotë .....

Zoti i Madhëruar në zbritjen e Tij të fundit thotë : "O ju që besuat, binduni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju", (Kur'an, En Nisa:59). Raporti i komuniteti (xhematit mysliman) ndaj imamit duhet të jetë si raporti i...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...