Kelam apo ilm'ul-kelam = shkenca e kelamit, është emërtim i asaj diturie të Islamit e cila zakonisht quhet si "teologji spekulative". Tekstualisht, kelam do të thotë "të folur, bisedë apo fjalë", jetekel-lem fi domethënë të bisedohet apo të...
... lexo të plotë .....

Qëllimi kryesor i këtij libri është të siguroj një diskutim të hollësishëm mbi ato aspekte të lutjes myslimane të cilat janë subjekt i dallimeve në mendim në "katër shkollat e ligjit islam" (medhhebe), duke i kushtuar një vëmendje të veçantë...
... lexo të plotë .....

Ibni Kethiri: Bejhekiu transmeton me një zinxhirë sahih: Është transmetuar prej Malik Ed-Dar, arkëtarit të Omerit (r.a.), që njerëzit gjatë kohës së Omerit r.a. ishin prekur nga një thatësi, gjatë të cilës një njeri erdhi tek varri i pejgamberit...
... lexo të plotë .....

El-Gazaliu e ka përkufizuar taklid-in si "aprovim, miratim të mendimit të dikujt pa dëshmi". Të tjerët e kanë përkufizuar si "veprim sipas mendimit të dikujt mendimi i të cilit vetvetiu nuk është dëshmi në fe". Të tretët thonë se ky është "aprovimi i...
... lexo të plotë .....

Falënderimi i takon Zotit të të gjitha botëve salevatet dhe selamet mbi zotëriu tonë Muhamedin premtues besnik. O zoti ynë, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj që na ke mësuar, Ti je më i Dijshmi dhe më i Urti: O Zoti jonë, na e mëson atë që na...
... lexo të plotë .....

Mevludi është: Historia e lindjes dhe biografia e Muhamedit a.s. e thurur në vargje. Kjo formë e manifestimit e cila bëhet në ditët e sotme nuk ishte e njohur në kohën e Muhamedit a.s. e as në kohën e sahabëve e as në kohën e tabiinëve (tri...
... lexo të plotë .....

Katër Imamët, janë drejtuesit e njerëzve në kohën e tyre dhe udhëzues për të tjerët më pas, në akiden (besimin) e tyre, akiden e "ehlis-sunneti vel-xhemaa"-s. Ata ishin shembull i lartë në kohën e tyre dhe udhëzim për të tjerët më pas, në dije,...
... lexo të plotë .....

Allahu xh.sh. thotë: "... E ti mos e ngrit zërin (duke lexuar) në namazin tënd, po as mos e ulë tepër në të, e mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare", (El-Isra, 110). Nga Ebu Katade transmetohet: "Doli një natë Pejgamberi i Zotit dhe e pa Ebu Bekrin...
... lexo të plotë .....

Të gjitha falenderimet i takojnë Allahut. Ne i lutemi Atij, kërkojmë ndihmë prej Tij dhe i kërkojmë Atij falje. Ne e kërkojmë mbrojtjen tek Allahu nga e keqja në vetet tona dhe nga të vepruarit e gabuar, këdo që Allahu e udhëzon nuk ka kush që ta...
... lexo të plotë .....

Shkoni te sektori i librave fetarë në librarinë e vendit tuaj, shikoni raftin ku shkruan "Islam", dhe me shumë mundësi aty do të gjeni njërën nga këto tri tematika: Kurani, Jeta e Muhamedit dhe Sufizmi. Për shumë myslimanë kjo situatë është e...
... lexo të plotë .....

Në Kur'an përmenden parimet udhëzuese të taklidit. Ajeti i parë është: "O ju që besuat, bindjuni All-llahut, respektoni të dërguarin dhe përgjegjësit nga ju..." (Kur'an, En-Nisa: 59). Ulul-emr (përgjegjësit, të autorizuarit) nga disa muslimanë...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...