Imam Hamza Jusuf, në raste të ndryshme edhe hatib i Shoqatës së Bashkësisë Myslimane në Santa Karla, Kaliforni, foli mbi sufizmin në Islam, menjëherë pas një leksioni të mbajtur nga Dr. Anne-Marie Schimmel, ish profesore në Harvard për studimet...
... lexo të plotë .....

Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahut të Madhërishëm, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhamed Mustafanë, Familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë besimtarët që me kujdes dhe respekti i përcjellin normat e Kur'anit...
... lexo të plotë .....

Asnjëherë sikurse sot nuk ndihet nevoja që të kuptohet dhe ndihet mesazhi i Muhammedit a.s. për njerëzimin. Kjo nuk është e befasishme për ata që dinë dhe besojnë se Muhammedi a.s. është mëshirë dhe gëzim për botët, që ai është pejgamberi i fundit,...
... lexo të plotë .....

Dëshiroj të theksoj faktin e rëndësishëm shkencor, thënë më saktësisht, të dëftoj në atë që refuzohet apo në atë që numrohet në risi (bid'at) në fe, duke menduar gjatë kësaj në hadithin në të cilin Muhammedi a.s. thotë: "Kush në këtë çështjen tonë vjen me...
... lexo të plotë .....

Ç'është medhhebi? Pse pasimi i njërit është domosdoshmëri? Fjala medhheb është fjalë me prejardhje arabe që nënkupton 'të nisesh', apo 'të marrësh një udhë' dhe i referohet zgjedhjes së një muxhtehidi lidhur me një numër mundësish interpretuese, ku...
... lexo të plotë .....

"Mirë se erdhe, Profeti po të pret!", (Te Profeti (a.s.) e harrova botën, kohën,...). I shkroi Jahja ibn Muadh, Jezid Bestamiut: U deha, kaq shumë kam pirë nga gota e dashurisë së Tij". Ebu Jezidi ia ktheu: "Të tjerë kanë pirë detrat e qiejve e të tokës...
... lexo të plotë .....

Ilmul kelami është ajo dije sheriatike e cila ka si synim "studimin e gjykimeve besimore në sheriatin islam". Ky është një qëllim fisnik dhe i rëndësishëm, por që nga koha e mëvetësimit të kësaj dije si një disiplinë në vete janë shfaqur shumë...
... lexo të plotë .....

Librin të cilin e ke para vetes, para dorëzimit në shtyp, kanë patur rastin ta shiqojnë dhe për të të japin mendim a gjykim personalitetet dhe alimët tonë eminentë: prof. Mehmedalija Haxhiq, këshilltar për çështje të sheriatit pranë Rijasetit të BI...
... lexo të plotë .....

Krijuesi i gjithësisë , All-llahu i Plotëfuqishëm, e i Plotëmëshirshëm, i ngritur dhe i respektuar me shumë emra fisnik, në mes njerëzve gjysmëanlfabetë e analfabetë, me të njejtën gjuhë e traditë në të njejtën hapsirë ua dërgoj një udhëheqës...
... lexo të plotë .....

Kemi shpjeguar shumë herë më parë se Medh'hebet janë shkolla juridike islame sunite të ndërtuara mbi themelet e legjislacionit islam, që për përfitimin e dispozitave islame nga argumentet autentike islame, shfrytëzojnë parimet, rregullat,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...