Hulumtimi dhe studimi historik dhe doktrinar i vehabizmit pa tjetër kërkon qasje kryesisht nga disa aspekte kryesore: - Politik: Raportet e ngushta të vehabistëve me dinastinë e familjes Saud dhe me qeveritë apo dinastitë dhe individët me ndikim në...
... lexo të plotë .....

Vëllezër besimtarë, nuk do t'i ikë nga kujtesa kurrë dikujt që beson në All-llahun xh.sh. dhe në Pejgamberin e tij, se grupi vehabit është kundër çdo medhhebi dhe kundër qdokujt që nuk mendon si ta, nuk sheh asnjë medhheb të arsyeshëm që të pasohet me...
... lexo të plotë .....

Kjo do të thotë: Inxhinierë, doktorë, juristë, biznesmenë, rrobaqepës, studentë shkurtimisht secili mysliman i cili nuk ka nxënë njohuri fetare le të marrë në dorë përkthimet e Kuranit, komentime të Kur'anit plus libra të Haditheve, koleksione të...
... lexo të plotë .....

Në këtë punim do t'i shpjegojmë karakteristikat themelore të vehabizmit dhe neo-selefizmit. Më shumë do të bazohemi në fenomenin e selefizmit, duke pasur parasysh se ai është ideologjia e një lëvizjeje fetaro-reformatore e cila botën islame më...
... lexo të plotë .....

Ngjashmëria ndërmjet censures së Kevtheriut të Ibn Tejmijjes dhe censures së Ibn Kajim El-Xhevzijes të hanbelinjve antropomorfistë të kohës së tij është e çuditshme. Nuk është fare e çuditshme, atëherë, që Ibn Tejmijje në të vërtetë ka marrë...
... lexo të plotë .....

Ata kanë djegur kopje të Kur'anit, sepse "janë prej Turqie", por në Komunitetin Mysliman të Shqipërisë (KMSH) mendojnë se kjo është e pamundur. "Nuk ka mysliman që djeg Kur'anin", siguron gati me frikë zëdhënësi Dorian Demetja i KMSH-së, i cili...
... lexo të plotë .....

Shi'jat Ithneasherije (dymbëdhjetë imamët), janë grupi (sekti) i myslimanëve, i cili deklaroi, se Aliu ishte më i meritueshmi për të trashëguar kalifatin (udhëheqjen e myslimanëve pas vdekjes së Profetit), dhe jo dy Sheikhat (Ebu Bekri dhe Umeri)...
... lexo të plotë .....

Në epokën e sundimit të Selimit III-të (1204 - 1222 hixhrij) u paraqitën shumë fitne (sprovime) për të cilat kemi folur gjerësisht në veprat tona. Nga fitnet e përmendura është "Fitneja vehabite" e cila u paraqit në Hixhaz kur vehabitët pushtuan...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...